За нас

Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Предучилищното образование се осъществява от детските градини при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Предучилищното образование създава условия за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование

ДГ ”Божур” с.Божурица е институция в системата на Народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от 2/3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.

ДГ „ Божур “ е институция с централна сграда в с.Божурица и с два филиала в с.Биволаре и с .Рибен.

Организацията на обучението и възпитанието на децата от ДГ “Божур” и филиалите и в с.Биволаре и с.Рибен, се осъществяват в самостоятелни детски групи .

Разполага с необходимото пространство за отдих /сън/ на децата /спалня/, занималня /за игри и занимания, с кът за хранене/, гардеробна, санитарни помещения / умивални и тоалетни/.

Всяко дете разполага със свое лично място по време на хранене, пространство за свои лични дрехи, обувки .

Режимът на работа в детската градина е двусменен с работно време от 6,00 ч. до 18,00 ч.

Приемът на децата в ДГ”Божур” с.Божурица се осъществява по утвърдена наредба на общински съвет Община Долна Митрополия.

 

1.В ДГ”Божур” с.Божурица се приемат деца по желание на родителите, с писмена молба-заявление, копие от акта за раждане и съответните медицински документи (при записване имунизационен паспорт и медицинско свидетелство от личния лекар) и други.

2.Документи се приемат целогодишно .

3.Групите се формират с минимален брой деца.

4.В детските градини в група се приемат деца със специални образователни потребност.

 

Всяко дете, възпитавано и обучавано в ДГ “Божур” и филиалите и в с.Биволаре и с.Рибен”, има право:

Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие

Зачитане на неговите права, свобода и сигурност

Зачитане на достойнството и уважение към личността му

Възпитание в дух на разбирателство и толерантност

Приобщаване към националните традиции и културни ценности

Детето в градината има право да развива своите способности, според интересите си, чрез участие в различни форми (индивидуални и групови)

Детето има право свободно да изразява мнението си пред възрастните и връстниците си .

На подходящи условия за нормално физическо и психическо развитие..

Детето има право на специализирана педагогическа помощ, съобразно специфичните си образователните потребности.